Zarządzanie

Rachunkowość POKL

Termin rozpoczęcia: 
2014.06.11

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy praktycznej oraz podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie aspektów finansowo-księgowych projektów, w tym w szczególności umiejętności: kwalifikowania wydatków, nadzorowania budżetu projektu na każdym etapie prac, odpowiedniego stworzenie harmonogramu prac z uwzględnieniem czynnika finansowego projektu, ujmowania wydatków projektu w wyodrębnionej ewidencji projektu...

Innowacyjny Menadżer

Termin rozpoczęcia: 
2014.06.12-13

Rozwój nowoczesnych technologii, swobodny przepływ kapitału intelektualnego oraz powszechny dostęp do informacji znacząco przyspiesza procesy globalizacji i powoduje zintensyfikowanie konkurencji, zarówno na rynkach światowych, jak i lokalnych. Nowoczesny menedżer, który ma na celu zbudowanie i utrzymanie trwałej przewagi konkurencyjnej swojej firmy, jak również podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania zespołu i zarządzania zasobami organizacyjnymi firmy (...)

Zarządzanie ryzykiem - analiza finansowa i ocena ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie

Termin rozpoczęcia: 
2014.06.18

Umiejętność analizy kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa jest istotnym elementem warunkującym efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, coraz większe znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa zarządzanie ryzykiem, jako obszar budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa i oceny poziomu ryzyka gospodarczego.

Autentyczne przywództwo - inspiracja do sukcesu

Termin rozpoczęcia: 
2014.06.24

Proponowane szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu budowania silnego, autentycznego przywództwa. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w czym tkwi istota skutecznego kierowania i inspirowania zespołów pracowniczych, a także ukształtują zdolności przywódcze niezbędne w podejmowaniu decyzji w obszarze zarządzania.

Przywództwo sytuacyjne

Termin rozpoczęcia: 
2014.08.27-29

Szkolenie Przywództwo Sytuacyjne (SL) to kompleksowy proces rozwojowy, w którym uczestniczy zarówno uczestnik szkolenia jak i jego współpracownicy. Opiera się on wypracowaniu metody efektywnej współpracy na linii menedżer - pracownik. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody diagnozowania i rozwoju potencjału swoich współpracowników tak, by poprzez stosowanie właściwego stylu przywództwa umiejętnie przeprowadzać ich przez kolejne etapy rozwoju.

Zarządzanie talentami

Termin rozpoczęcia: 
2014.09.17-18

Rozwój nowoczesnych technologii, swobodny przepływ kapitału intelektualnego oraz powszechny dostęp do informacji znacząco przyspiesza procesy globalizacji i powoduje zintensyfikowanie konkurencji, również w zakresie pozyskiwania i utrzymywania talentów w organizacjach. Współcześni liderzy i menedżerowie stoją obecnie przed wyzwaniem budowania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy, przy jednoczesnym zachowaniu elastycznych struktur organizacji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy Państwu szkolenie ZARZĄDZANIE TALENTAMI, mające na celu nabycie wiedzy z zakresu efektywnego i elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim organizacji na szczeblu strategicznym.

Zarządzanie działem handlowym

Termin rozpoczęcia: 
2014.09.25-26

Prawdziwymi, rzeczywistymi i jedynie przynoszącymi pieniądze dla firmy zawsze są „szeregowi żołnierze”, czyli „mięso armatnie sprzedaży”. Każdy, kto tej prostej zasady nie pojął, powinien wystrzegać się pracy „w polu” i pozostawać możliwie jak najdalej od sprzedaży jako takiej. Żeby jednak „szeregowiec” odniósł zwycięstwo ma prawo być dobrze dowodzony, co oznacza, że powinien nim zarządzać ktoś na miarę Napoleona.