SZCZEGÓLNIE POLECAMY SZKOLENIA:

Akademia Audytora

Termin rozpoczęcia: po zebraniu grupy

Chcesz zdobyć nowy zawód i zrobić karierę w międzynarodowych firmach certyfikujących?

Zapraszamy do udziału w najbardziej komplementarnym cyklu szkoleniowym „Akademia Audytora”, który jest odpowiedzią na wielkie zapotrzebowanie na specjalistów wysokiej klasy na rynku pracy w sektorze systemów zarządzania jakością.

Szczegóły znajdziesz tutaj...

Kary umowne w transporcie / Konwencja CMR

Termin rozpoczęcia: 
2014.10.22

Uczestnik pozna prawne aspekty dotyczące stosowania kar umownych oraz zapozna się ze skuteczną obroną przed roszczeniami o zapłatę kar umownych, a także pozna aspekty prawne związane w uprawnieniami do odszkodowania.

Zarządzanie talentami

Termin rozpoczęcia: 
2014.09.17-18

Rozwój nowoczesnych technologii, swobodny przepływ kapitału intelektualnego oraz powszechny dostęp do informacji znacząco przyspiesza procesy globalizacji i powoduje zintensyfikowanie konkurencji, również w zakresie pozyskiwania i utrzymywania talentów w organizacjach. Współcześni liderzy i menedżerowie stoją obecnie przed wyzwaniem budowania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy, przy jednoczesnym zachowaniu elastycznych struktur organizacji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy Państwu szkolenie ZARZĄDZANIE TALENTAMI, mające na celu nabycie wiedzy z zakresu efektywnego i elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim organizacji na szczeblu strategicznym.

Przywództwo sytuacyjne

Termin rozpoczęcia: 
2014.08.27-29

Szkolenie Przywództwo Sytuacyjne (SL) to kompleksowy proces rozwojowy, w którym uczestniczy zarówno uczestnik szkolenia jak i jego współpracownicy. Opiera się on wypracowaniu metody efektywnej współpracy na linii menedżer - pracownik. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody diagnozowania i rozwoju potencjału swoich współpracowników tak, by poprzez stosowanie właściwego stylu przywództwa umiejętnie przeprowadzać ich przez kolejne etapy rozwoju.

IFS Food Defense - Interpretacja wymagań w zakresie obrony żywności

Termin rozpoczęcia: 
2014.10.27

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z wymaganiami IFS Food Defense. Słuchacz poznaje różne metody obrony żywności , potrafi przeprowadzić analizę zagrożeń i oceny ryzyka. Jest przygotowany do badania IFS, zwłaszcza rozdziału 6.

Zarządzanie logistyczne magazynem

Termin rozpoczęcia: 
2014.10.30

Zapoznanie menadżerów logistyki z problematyką dotyczącą między innymi minimalizacji kosztów logistyki (w tym magazynowania), zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klientów, właściwej organizacji prac magazynowych i gospodarki zapasami.

Zarządzanie sprzedażą w branży TSL

Termin rozpoczęcia: 
2014.08.29

Szkolenie ma na celu poprawienie skuteczności działań handlowych w branży TSL, poprzez umiejętne pozyskiwanie klientów, profesjonalne przygotowanie oferty transportowej oraz zarządzanie klientem w trakcie realizacji kontraktu logistycznego.

Wymagania standardu IFS FOOD wersja 6

Termin rozpoczęcia: 
2014.09.29
Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy ze standardem jakości IFS Food wersja 6 w zakresie: przedstawienia koncepcji nowych wymagań standardu IFS Food wersja 6, powiązania wymagań standardu z obowiązującymi przepisami prawnymi, wymagania standardu w zakresie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (wymagania dotyczące odpowiedzialności najwyższego kierownictwa, wymagania dotyczące dokumentacji, nadzorowanie systemu jakości i bezpieczeństwa, zarządzanie reklamacjami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz aspekty dotyczące wymagań w zakresie bezpieczeństwa zakładu oraz środowiska produkcji (wymagania w zakresie utrzymania standardów procesu produkcji, utrzymania higieny pomieszczeń i wyposażenia, standardy dotyczące pomieszczeń dla pracowników).

Szkolenie GLOBAL G.A.P dla kandydatów na inspektorów Localgap Standard oraz dla kandydatów na inspektorów i audytorów GlobalG.A.P (v. 4.0-2)

Termin rozpoczęcia: 
2014.10.15

Szkolenie przybliża wiedzę o systemach Localgap i GlobalG.A.P v. 4.0-2, które są niezależnymi, dobrowolnymi systemami zapewniającymi jakość dla produkcji pierwotnej. W ostatnich latach te systemy sukcesywnie rozwijają się w Polsce i na całym Świecie i są wymagane m.in. przez odbiorców zagranicznych, sieci handlowe i firmy eksportujące towar za granicę.

Logistyka zaopatrzenia

Termin rozpoczęcia: 
2014.09.15

Celem szkolenia z logistyki zaopatrzenia jest pokazanie praktycznych aspektów zarządzania zaopatrzeniem i ze szczególnym uwzględnieniem budowy systemu oceny i kontroli w tych obszarach.